Onze vereniging

De schietvereniging ‘s Lands Weerbaarheid werd opgericht in 1867 door een aantal Groninger stadjers. De naam Weerbaarheid zegt het eigenlijk al. De Stadjers vonden namelijk dat zij een steentje moesten bijdragen aan de verdediging van de stad Groningen om op deze wijze de taken van de toenmalige Krijgsmacht enigszins te ontlasten. Sindsdien is de verbondenheid met onze Krijgsmacht altijd blijven bestaan en brengen wij jaarlijks een bezoek aan een eenheid van de Koninklijk Land- of Luchtmacht of de Marine.

‘s Lands Weerbaarheid staat voor Sport (TOP) en andere activiteiten. Het is natuurlijk niet alleen sport bij onze vereniging. Ook gezelligheid én vriendschap hebben wij hoog in het vaandel staan. Ik wil u dan ook graag uitnodigen. Komt u eens kijken op onze vaste clubavond op de dinsdagavond.

Kanonschoten tijdens het 150-jarige bestaan van de vereniging.

Onze historie

Een vereniging met een lange historie…

’s Landsweerbaarheid is de op twee na oudste schietvereniging van Nederland en heeft een lange en veel bewogen historie. Sinds 1867 is de clubnaam al in gebruik. We mogen dan wel oud zijn, de clubgeest is jong en dynamisch! Kom eens langs om deze dynamiek te ervaren…

Meer over onze historie

Op 27 maart 1867 werd na een redevoering van de heer Thomassen à Thuessink opgericht de “Vereeniging tot onderlinge oefening in de wapenhandel”. Hiermede is onze vereniging één der oudste, zo niet de oudste, schietsportverenigingen in Nederland. De contributie bedroeg in die tijd ƒ 3,00 per jaar, ofwel € 1,36!

Geschoten werd er op de binnenplaats van het arsenaal en bij slecht weer in de manege. De leden werden dan gewaarschuwd middels een groen-witte vlag op de Martinitoren. In 1868 werd o.a. het goedgekeurde uniform aangeboden aan Z.M.de Koning. Tevens vond er een wedstrijd plaats. Een pendule, beschikbaar gesteld door Z.M.de Koning was de eerste prijs bij een schietwedstrijd in 1869, alsmede een revolver beschikbaar gesteld door de Prins van Oranje. In dat jaar heeft het korps gedefileerd voor de Kroonprins bij het onthullen van het monument te Heiligerlee. Onze vereniging mocht zich als dank voortaan noemen:”Korps Koninklijke Scherpschutters van Groningen”. In latere jaren werd vrijwel uitsluitend nog de naam ” ‘s Landsweerbaarheid” gebruikt.

 

Groepsfoto van de leden in 1901 / 1902.

Wedstrijdgroep (corps.) in 1910.

 

Tot aan de tweede wereldoorlog werd er geschoten op een gehuurd stuk heide nabij Vries. ’s Landsweerbaarheid heeft aan de bakermat gestaan van de oprichting van de “Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters”, de latere K.N.S.A. De wapens waarmede binnenskamers werd geschoten waren in die jaren de 6 mm flobert buksen. Het Groot Kaliber Schieten vond plaats op de “Linie van de infanterie kazerne te Vries-Zuidlaren, een 200 mtr. Baan.

In de periode 1940-1945 mocht de schietsport op gezag van de Duitse bezetter niet worden beoefend en moesten alle schietverenigingen en schutters hun wapens inleveren. De leden van ’s Lands Weerbaarheid kwamen in die vijf oorlogsjaren overigens nog wel regelmatig bijeen op de traditionele dinsdagavonden. Na de oorlog kwamen nog enkele ’ondergedoken’ flobertbuksen weer boven water. Deze werden later, wegens niet toereikende nauwkeurigheid, vervangen door het moderne cal.22 wapen, waarmee thans nog steeds wordt geschoten.

Omstreeks 1946 betrok onze vereniging, samen met schietvereniging ’Groningen’ de kelderruimte van het Stadspark Paviljoen in Groningen waar een schietbaan met enkele 10-meter schietpunten kon worden ingericht. De in 1955 opgerichte schietvereniging ’Martini’ kwam zich hier als derde gebruiker melden. De eerste Nationale wedstrijd na de oorlog werd in 1957 door ons georganiseerd ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ’s Lands Weerbaarheid.

In 1974 werd gezamenlijk besloten Stichting Schietbanen Groningen (SSG) op te richten. De stichting had primair tot doel te zoeken naar een nieuwe schietaccommodatie en de exploitatie daarvan te verzorgen. Die inspanning leidde er uiteindelijk toe dat in november 1988 de gehele kelderruimte onder de supermarkt aan de De Sav. Lohmanlaan in de wijk Helpman kon worden betrokken. Een locatie waar we tot op heden elke dinsdagavond met veel enthousiasme schieten, samen met vier andere verenigingen die elk hun eigen oefenavond hebben. De royale accommodatie omvat naast een ruime kantine in totaal 15 schietpunten met een lengte van 10/12 meter.

In maart 1992 werd op initiatief van onze toenmalige secretaris Jaap Mook de eerste Nederlandse schietfaciliteit voor visueel gehandicapten in gebruik genomen. Dit op verzoek van een viertal blinden en slechtzienden Deze bijzondere gebeurtenis was onderdeel van de viering van het 125-jarig bestaan van ’s Lands Weerbaarheid. Deze nationale primeur kreeg uiteraard ruime aandacht in de regionale en landelijke media.

Na het overlijden van de nestor van onze vereniging Harry Vorenkamp houden we sindsdien de jaarlijkse wedstrijd om de Harry Vorenkamp Trofee. Het mag duidelijk zijn dat er sinds de oprichting van “ ‘s-Landsweerbaarheid” wel het een en ander is veranderd. De wapens zijn sterk gemoderniseerd en van “Weerbaarheid” zijn we geworden tot “Sportschieten”. Gebleven zijn echter de oude tradities in onze vereniging zoals het schieten voor banketstaven en chocoladeletters op de Sint Nicolaas avond, het schieten op de geluksschijf waarmede het seizoen wordt afgesloten, het Hazenpeperdiner voor de Kerstdagen, de jaarlijkse wedstrijd om de Harry Vorenkamp Trofee, de regelmatige excursies, alsmede het enthousiasme voor het sportschieten op de diverse disciplines.

Nieuwe enthousiaste leden zijn nog steeds welkom bij de oudste schietsportvereniging van Nederland en vinden bij ons een passende entourage voor het beoefenen van deze mooie sport, alsmede een gezellige vriendenkring.

© ’s Lands Weerbaarheid 2024